» Partnerstwo dla Księgarń

Partnerstwo dla Księgarń

Program Wsparcia- Partnerstwo dla Księgarń
Jeżeli jako przedsiębiorcy w sferze obrotu książkami i innymi artykułami cenicie:
 • Pełny dostęp do oferty książek i innych artykułów na lepszych niż obecnie warunkach,
 • Czas – tak cenny w szybko zmieniającym się otoczeniu,
 • Swoją niezależność w prowadzeniu biznesu.
zostańcie naszym partnerem w ramach Programu Wsparcia Partnerstwo dla Księgarń. Spełniamy wszystkie potrzebne warunki, aby mogły być realizowane te wartości i które w dalszej części oferty Wam prezentujemy.
Szanowni Państwo! Czasy dla niezależnych, zatomizowanych księgarń są coraz trudniejsze. Bardzo szybko rośnie konkurencja dużych sieci księgarskich, wielkopowierzchniowych sieci handlowych, coraz bardziej rozbudowywane są poza księgarskie kanały sprzedaży książek. Księgarstwo tradycyjne systematycznie traci udziały w rynku. Coraz widoczniej zaczyna maleć liczba księgarń. W ekspansji marketingowej i promocyjnych działaniach pojedyncze księgarnie coraz częściej pozostają na uboczu, poza głównym nurtem tych działań. Większość księgarń wymaga poważnego wsparcia finansowego na modernizację lokali, wymianę wyposażenia i nowe technologie obsługi klienta.
W Polsce księgarnie tzw. niezależne nadal odgrywają ważną rolę i stanowią znaczącą część rynku książki i polskiej kultury. Lokalne księgarnie poprzez swój unikalny charakter odzwierciedlają klimat otoczenia, w którym funkcjonują. Każda księgarnia jest jedyna w swoim rodzaju – gdzie klient bez pośpiechu i anonimowości może spędzić czas przeglądając książki. Gdzie jest traktowany indywidualnie, może liczyć na radę i uwagę księgarza. Sądzimy, że jedynym lekarstwem na zatrzymanie tego niszczącego procesu i odbudowanie rynkowej pozycji księgarstwa tradycyjnego jest konsolidacja.
Księgarnie jeżeli chcą istnieć, rozwijać się, być aktywnymi i twórczymi podmiotami rynku wydawniczo-księgarskiego muszą się skonsolidować. Zdajemy sobie sprawę, że konsolidacja niezależnych księgarń to bardzo trudne zadanie, głównie ze względu na skalę rozdrobnienia branży, różne formy właścicielskie, odmienny charakter poszczególnych księgarń, a także niechętny dotychczas stosunek wielu księgarzy i właścicieli księgarń do uczestnictwa w tym procesie. Z drugiej strony kontynuowanie myślenia o konsolidacji i jej próby są bardzo racjonalne. Konsolidacja ułatwiłaby wielu księgarzom dalszy byt na rynku,umocniłaby księgarnie organizacyjnie, logistycznie i finansowo, poprawiłaby ich wizerunek, jakość pracy i standard obsługi klientów, a nade wszystko zdecydowanie poprawiłaby zatowarowanie i wzrost sprzedaży. To przełożyłoby się na wzrost dochodów. Łatwiej można byłoby wtedy prowadzić niezbędne inwestycje i modernizacje. Dzięki konsolidacji niezależni w dalszym ciągu właściciele księgarń mogliby prowadzić jednolitą politykę marketingową i lojalnościową oraz wyraźnie poprawić rozpoznawalność księgarni dzięki stworzeniu wspólnego standardu działań i wspólnej marki. W przeciwnym razie tradycyjne, poza-sieciowe księgarnie będą coraz bardziej spychane na margines rynku. Program wsparcia „Partnerstwo dla Księgarń” wpisuje się w strategię naszej firmy, zakładającą rozwój sieci księgarń partnerskich i czynne wspieranie księgarzy w ich działalności.
Będziemy starać się być solidnym partnerem w księgarskim biznesie, m.in.organizując szkolenia dla księgarzy, gwarantując dostęp do optymalnego asortymentu, czy podpowiadając, jak mogę usprawnić i zoptymalizować funkcjonowanie swojego biznesu .Przekazane Państwu materiały i informacje być może pozwolą na dogłębne przemyślenie oferty i podjęcie właściwej decyzji.
O naszej firmie: Przedsiębiorstwo Hurtowo – Detaliczne „Książnica Polska” prowadzi działalność na terenie całego kraju, chociaż jego znaczna sieć księgarń działa w północno – wschodniej części kraju. Jest aktualnie 2-3 co do wielkości sprzedaży detalicznej firmą księgarską w Polsce. Firma powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w lutym 1992r. Spółka liczy 26 udziałowców, największy udziałowiec (dyrektor spółki) dysponuje ponad połową udziałów. Wszyscy udziałowcy to osoby prywatne. Firma zatrudnia aktualnie około 130 osób, wśród których ponad 90 procent to pracownicy księgarń. W ciągu minionych ponad 25 lat działalności gospodarczej wynik firmy skoncentrowany był na 4 podstawowych kierunkach:
 • poszerzeniu udziału i umacnianiu pozycji na lokalnym rynku książki,
 • corocznemu zwiększeniu zysków i kapitałów własnych,
 • modernizacji technicznej firmy i rozwoju sieci księgarskiej,
 • budowaniu klimatu więzi i zaufania zarówno u naszych klientów, jak i relacjach z naszymi kontrahentami handlowymi (m.in. szczególna dbałość kierownictwa firmy o właściwą płynność finansową, bezpieczeństwo handlowe).
Realizując te kierunki, prowadziliśmy w minionych latach następujące działania:
 • wykup lokali księgarń. Rezultat obecnie jest taki, że ponad 80% powierzchni użytkowej substancji lokalowej firmy to powierzchnia własna (udział czynszów w strukturze kosztów to zaledwie kilka procent),
 • modernizację sieci księgarskiej, prowadzoną na niezwykle szerokiej skali, polegającą m.in. na rozbudowie i poszerzaniu lokali księgarń (średnia powierzchnia przekracza 200 m2 ), a przede wszystkim na stworzeniu optymalnych warunków pracy dla księgarzy, znakomitych warunków dla klientów, a także dla wydawców i innych dostawców – jeżeli chodzi o możliwości eksponowania książek i zaasortowania księgarń (przeciętnie każda księgarnia oferuje od 10 do 15 tysięcy tytułów),
 • komputeryzację i informatyzację całej firmy, w tym w szczególności księgarń. Aktualnie cała sieć firmy jest skomputeryzowana, a monitorowanie i aktualizowanie procesów gospodarczych, handlowych, a nade wszystko właściwe informowanie klientów, umożliwia ponad 100 komputerów pracujących w firmie, także liczne urządzenia towarzyszące (drukarki fiskalne, drukarki, czytniki kodów kreskowych, itp. ). Warto nadmienić, że szybka i kompleksowa komputeryzacja naszej sieci księgarń była możliwa m.in. dzięki kilkakrotnemu skorzystaniu przez „Książnicę Polską” z unijnych funduszy pomocowych. Firma operuje autorskim, nowoczesnym, wielo-modułowym programem komputerowym, umożliwiającym uzyskiwanie niezbędnych do zarządzania informacji w czasie rzeczywistym.
W sumie w minionych latach na spłatę leasingu, wykupy lokali i inne inwestycje oraz na remonty i modernizacje księgarń firma wydała kilkanaście milionów złotych. Zaowocowało to zwiększoną sprzedażą (w żadnym z minionych lat firma nie notowała regresu sprzedaży), rosnącym wolumenem zysku i rosnącą efektywnością ekonomiczną firmy. Przez blisko 5 lat firma dodatkowo prowadziła działalność wydawniczą (rocznie kilka tytułów książek i kilkaset tysięcy kalendarzy ściennych, biurowych i osobistych). Firma prowadzi także aktywną działalność w sferze marketingu, promocji i reklamy, organizując co roku liczne kampanie promocyjne. Rocznie przez nasze księgarnie przewija się ponad 2 mln klientów, przeprowadzanych jest około 900 tyś. transakcji kupna – sprzedaży książek i innych artykułów. Aktualny (2016r.) roczny obrót handlowy przedsiębiorstwa oscyluje na poziomie 35-36 mln złotych, z czego około 15% przypada na tzw. artykuły PBS (papier-biuro-szkoła), 17-18% na podręczniki szkolne i blisko 70% na pozostałe książki. Najważniejszym i największym obiektem (własnym) firmy jest „Centrum Książki”, zlokalizowane w centrum Olsztyna, w budynku mieszczącym centralę firmy, które na powierzchni 2200m2 , na 4 kondygnacjach , grupuje księgarnie, które realizują roczny obrót przekraczający 6 mln złotych. W „Centrum Książki” funkcjonuje także duża Scena Literacja umożliwiająca prowadzenie licznych imprez kulturalnych i promocyjno –reklamowych (około 100 rocznie), takich jak spotkania z autorami, wydawcami książek, dysputy o kulturze, polityce i gospodarce, promocje książek i czytelnictwa, liczne imprezy dla dzieci, młodzieży i szkół. Olsztyńskie „Centrum Książki” przez tygodnik „Wprost” (nr 20/2006) zostało uznane za jedną z najlepszych księgarń w kraju. Aktualnie trwa rozbudowa tego obiektu. Koniec inwestycji (wartej ponad 4 mln złotych) przewidziany jest w II kwartale 2017. Warto też podkreślić przynależność firmy do elitarnego Klubu Gazel Biznesu i Klubu Gepardów Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Firma ma też –od początku swojej działalności – bardzo wysokie notowania w bankach, co wyraża się stosunkowo łatwym dostępem do kredytów bankowych, bez których szybki rozwój i jej modernizacja, nie byłyby możliwe. Plany firmy na najbliższe lata zakładają jej dalszy rozwój, opierając się przede wszystkim na stworzeniu znaczącej markowej, o wysokim standardzie usług, ekspansywnie działającej sieci księgarskiej.
Nasza koncepcja rozwoju i ekspansji księgarstwa: Program Wsparcia Partnerstwo dla Księgarń to oferta głównie – chociaż nie tylko – dla mniejszych firm księgarskich (księgarń i księgarzy), które dysponując niewielkim kapitałem, chcą rozwijać sprzedaż, osiągać wyższe dochody i bezpiecznie (z minimalnym ryzykiem niepowodzenia) prowadzić swoją firmę księgarską (księgarnię). Partnerstwo może być jedną z form konsolidowania polskiego księgarstwa. „Książnica Polska” oferuje swoją znaną i uznaną markę i sprawdzone metody prowadzenia przedsiębiorstwa księgarskiego (księgarń). Partner – firma księgarska (księgarnia) nadal jest samodzielnym przedsiębiorstwem (księgarnią) ale działającym w ramach sieci. Zachowuje więc swoje podstawowe atrybuty jakimi są: własność (np. posiadanie lokalu handlowego) i własna firma. Musi jednak przestrzegać norm i procedur ustalonych w programie partnerskim. Prawa i obowiązki obu stron jasno i precyzyjnie reguluje umowa partnerska oraz zawierane umowy towarzyszące. Zasady wzajemnej lojalności, wsparcia, uczciwości i rzetelności majątku szczególne znaczenie i zastosowanie. Partner może – najogólniej rzecz ujmując - liczyć ze strony „Książnicy Polskiej” na systematyczną opiekę, cykliczne szkolenia dla siebie i załogi , udział w kampaniach marketingowo–promocyjnych znacząco wspierających sprzedaż i dochody, na przekazanie know–how, w określonych umową warunkach: remonty, modernizacje, wyposażenie i wizualizację swojej księgarni według standardów obowiązujących w sieci, doradztwo biznesowe i prawne. Nade wszystko jednak wydatnie wzrasta jego bezpieczeństwo działania na rynku, w tym bezpieczeństwo finansowe. Ogromnym atutem Partnera jest to że nie musi angażować własnych środków na zaaportowanie księgarni, prowadzi działalność księgarską w ramach sieci i nie musi indywidualnie walczyć o pozycję swojej firmy na rynku. To powoduje, że wzrastają obroty księgarni (szacujemy, że już po roku działalności w ramach partnerstwa obroty handlowe księgarni wzrosną przeciętnie od 20 do 30 procent), staje się ona bardziej konkurencyjna, o jej istnieniu dowiaduje się znacznie więcej klientów (zarówno odbiorców jak i dostawców), maleją koszty stałe – niższe na jednostkę sprzedaży jak i zmienne prowadzenia księgarni, rosną dochody i rentowność jej prowadzenia. Warto dodać, że na świecie a także w Polsce rozwój sieci handlowych opartych na wzmożonych formach współpracy przeżywa prawdziwy rozkwit. W naszym kraju funkcjonuje ponad 500 systemów sieciowych. Naszym zamiarem jest zbudowanie nowoczesnej, mobilnej i ekspansywnie działającej o wysokim standardzie usług, firmy sieciowej, liczącej 100-150 księgarń, o obrotach rocznych sięgających czy przekraczających znacznie 100 mln złotych. Sieć tę mają cechować:
 • wysoki stopień profesjonalizmu w pracy księgarskiej,
 • pełna wiarygodność na rynku książki,
 • odpowiedni do potrzeb rynku książki poziom zaasortowania i zinformatyzowania,
 • znaczące wzrosty sprzedaży,
 • wysokie zdolności innowacyjne i rozwojowe(inwestycyjne).
Co oferujemy naszym Partnerom: 1. Sprawdzoną koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa księgarskiego (księgarni).
2. Udostępnienie naszego oznaczenia firmowego (logo i nazwy firmy).
3. Udział w licznie prowadzonych kampaniach promocyjno–marketingowych.
4. Udział w sieciowym programie lojalnościowym „Czytay”.
5. Cały rezerwuar swych wieloletnich doświadczeń zawodowych.
6. Finansowanie zapasów towarowych księgarni partnerskiej /w ramach ustalonych umową limitów/.
7. Udział w kosztach remontów, adaptacji, modernizacji i wyposażenia księgarni/na zasadzie odrębnych umów/.
8. Wyłączność działalności księgarni w systemie sieci na oznaczonym obszarze.
9. Uczestnictwo w jednolitym systemie zaasortowania księgarń, opartym na zorganizowanej sieci naszych partnerów handlowych – dostawców (m.in. ponad 100 wydawców – z którymi bezpośrednio współpracujemy na bardzo korzystnych warunkach).
10. Fachowe doradztwo i pomoc w sprawach prowadzenia księgarni, w sferze prawnej(podatki, ubezpieczenia, przepisy finansowo – księgowe), a także w zakresie handlu, marketingu i reklamy.
11. Scentralizowany (jednolity dla całej sieci księgarskiej) sposób uprawiania marketingu, reklamy i merchandisingu.
12. Udział w cyklicznych szkoleniach w zakresie pozyskiwania obsługi i utrzymania klienta, wartościowanie klientów w księgarniach, oraz obrotu handlowego,wzbogacających kwalifikacje zawodowe.
13. Rekomendacje firm księgarskich dla banków, z którymi „Książnica Polska”współpracuje, w celu udzielenia Partnerowi pomocy w pozyskiwaniu ewentualnych kredytów bankowych.
14. Wejście księgarni w dodatkowe asortymenty, usługi i serwisy zwiększające obroty i dochody, takie jak np. druk na życzenie, realizowanie indywidualnych specjalnych zamówień klientów, udział w przetargach, itp.
15. Stały dostęp do księgarni internetowej czytay.pl (automatyczne przekierowanie na stronę internetową Księgarni Partnerskiej).
Korzyści wynikające z przystąpienia do Programu Partnerskiego: 1. Znacznie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku, lepsze, sprawniejsze i optymalnie dostosowane do potrzeb klientów zaasortowanie księgarni.
2. Wzrost sprzedaży i dochodów księgarni (szacowany na 20-30 procent popierwszym roku działalności w sieci).
3. Działalność w ramach liczącej się na rynku sieci księgarskiej.
4. Poprawienie wizerunku księgarni na lokalnym rynku.
5. Wyższe marże (rabaty) handlowe.
6. Wzrost bezpieczeństwa działalności gospodarczej i zminimalizowanie ryzykaniepowodzenia. Długofalowy rozwój firmy księgarskiej.
7. Liczące się obniżenie kosztów działalności księgarni.
8. Dostęp do profesjonalnych szkoleń dla właścicieli i pracowników firmksięgarskich.
9. Wzrost liczby klientów korzystających z usług księgarni.
10. Wzmocnienie własnej pozycji na lokalnym rynku i wiarygodności księgarni.
11. Uczestnictwo w sieciowych promocjach, systemach (programach)lojalnościowych, itp.
12. Jednolity dla całej sieci system merchandisingu.
13. Czerpanie z doświadczeń, wiedzy i rozwiązań wszystkich uczestników sieci.
14. Możliwość kreacji własnych pomysłów w skali całej sieci.
15. Rozwój nowych asortymentów w księgarni.
16. Wprowadzenie do katalogu działań księgarni dodatkowych usług i związanych ztym dodatkowych korzyści.
17. Mobilizowanie do bardziej świadomego, otwartego i dynamicznego działania wswojej firmie.
18. Korzyści z doradztwa zawodowego, prawnego i technicznego, związanegoz prowadzoną działalnością.
19. Polepszenie standardów obsługi klienta.
20. Działalność w jednolitym systemie informatycznym sieci.
21. Korzystanie z logotypu i oszyldowania „Książnicy Polskiej”.
22. Dostęp do firmowej księgarni internetowej: czytay.pl
Czego oczekujemy od naszych Partnerów? 1. Rzetelnego i solidnego wypełniania postanowień umowy partnerskiej – my gwarantujemy to samo. Umowa franczyzowa jest umową starannego działania.
2. Lojalności, uczciwości i rzetelności w bieżących wzajemnych kontaktach.
3. Motywacji do aktywnego działania i współpracy.
4. Aktywności handlowej.
5. Bieżącej współpracy z naszymi agendami i wskazanymi kontrahentami.
6. Orientacji na dynamiczny rozwój i przedsiębiorczość własnej firmy księgarskiej.

Przejdź do strony głównej