Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin obowiązuje od 06.08.2018

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) „Książnica Polska” - Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i inne firmy (księgarnie partnerskie), które wejdą do programu CZYTAY.

2) Korporant – uczestnik programu CZYTAY, który na warunkach określonych w programie, po zgłoszeniu w programie, otrzymał kartę lojalnościową CZYTAY.

3) Karta Lojalnościowa CZYTAY – jest to karta wydawana Korporantowi programu lojalnościowego CZYTAY.

4) System punktowy – punkty za dokonywanie w księgarniach zakupu oraz zasady ich przyznawania.

5) Saldo punktowe – określa liczbę punktów, które Korporant gromadzi z tytułu dokonywanych w księgarniach zakupów.

6) Księgarnie – księgarnie należące do Książnicy Polskiej oraz księgarnie partnerskie, uczestniczące w programie.

7) Baza danych – baza danych Korporantów, zawierająca ich dane osobowe zgromadzone na podstawie prawidłowo wypełnionych Deklaracji Uczestnictwa.

 

II. Postanowienia ogólne

1) Program lojalnościowy CZYTAY ma na celu nagrodzenie Korporantów, którzy dokonują zakupów książek, wydawnictw i innych artykułów oferowanych przez księgarnie.

2) Program CZYTAY prowadzony jest w sieci księgarń Książnicy Polskiej i księgarniach partnerskich.

 

III. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego CZYTAY

1) Korporantami programu lojalnościowego CZYTAY mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

2) Podstawowym warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym CZYTAY jest złożenie w księgarni deklaracji uczestnictwa. Deklaracja uczestnictwa powinna być wypełniona w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i z instrukcjami podanymi w jej treści. W razie jakichkolwiek pytań Korporant może poprosić o pomoc pracownika Książnicy Polskiej.

3) Przed przystąpieniem do Programu, Korporant zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu, który dostępny jest w każdej księgarni Książnicy Polskiej oraz na stronie www.ksiaznica.pl.

3) Książnica Polska zastrzega, że Deklaracja Uczestnictwa wypełniona w sposób niekompletny lub niepodpisana nie będzie rejestrowana w Programie.

4) Wypełnienie, podpisanie, oraz złożenie w Księgarni przez Korporanta deklaracji uczestnictwa stanowi podstawę do wydania Korporantowi karty lojalnościowej CZYTAY. Korporant otrzymuje kartę programu CZYTAY niezwłocznie po złożeniu deklaracji w wybranej przez siebie księgarni Książnicy Polskiej. Korporant może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4) Łącznie z kartą lojalnościową CZYTAY Korporant otrzymuje regulamin programu i specjalny numer identyfikacyjny, jemu przypisany. Numer ten umieszczany jest na karcie i w komputerowym systemie ewidencyjnym programu.

5) Dane zawarte i podane przez Korporanta w Deklaracji Uczestnictwa trafiają do Bazy Danych i wraz z historią transakcji dokonywanych przez Korporanta w księgarniach Książnicy Polskiej będą przetwarzane przez Książnicę Polską jako administratora danych w celu prowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, w tym, w celu wysyłania na adres e-mail oraz numer telefonu, komunikacji bezpośrednio związanej z udziałem w Programie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności, dostępnej na stronie www.ksiaznica.pl.

6) Korporant, który w ramach swojego udziału w Programie nie chce otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail) informacji dotyczących ofert oraz innych korzyści przeznaczonych dla niego w ramach Programu, może w każdym czasie zgłosić Książnicy Polskiej rezygnację z otrzymywania takich informacji.

7) Karta lojalnościowa CZYTAY ważna jest bezterminowo od jej wydania Korporantowi, nie dłużej jednak niż do końca trwania programu lojalnościowego CZYTAY.

8) Korporant może posiadać tylko jedną kartę programu lojalnościowego CZYTAY.

9) W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy księgarni.

10) Korporant może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w dowolnej księgarni Książnicy Polskiej lub wysłanie oświadczenia mailowo na adres czytay@ksiaznica.pl. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia stosownego oświadczenia, chyba, że Korporant zażąda natychmiastowego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.

 

IV. Zasady gromadzenia punktów

1) Zakup towarów przez Korporanta w księgarniach pozwala na otrzymanie (uzupełnienie salda) punktów – z wyłączeniem towarów i asortymentów, o których mowa w punkcie 2.

2) Punkty, o których mowa w punkcie 1. nie dotyczą zakupu podręczników szkolnych i akademickich oraz towarów i asortymentów objętych promocjami, w czasie których obowiązują niższe ceny ich zakupu, oraz zakupami dokonanymi drogą internetową poprzez stronę www.ksiaznica.pl oraz inne strony zarządzane przez Książnicę Polską. Zakupy te nie powiększają salda punktowego Korporanta.

3) Karta lojalnościowa CZYTAY powinna być okazana księgarzowi w księgarni przy zapłacie za zakupione towary. W innym przypadku punkty nie będą przyznawane.

4) Korporant jest informowany zarówno o liczbie punktów przyznawanych za dany zakup, jak i aktualnym saldzie punktowym, a na życzenie otrzymać pisemny wydruk elektroniczny z komputera lub terminala.

5) W przypadku stwierdzenia braku rzetelności w gromadzeniu punktów (próby oszustwa, zakupów nierzeczywistych, itp.) Korporant traci kartę lojalnościową CZYTAY (zostaje zatrzymana) oraz możliwość gromadzenia punktów.

6) Punkty przyznawane są wyłącznie za pełne zapłaty za zrealizowane zakupy, dokonywane gotówką lub kartą płatniczą.

7) Książnica Polska zastrzega sobie prawo do wyłączenia kart programu lojalnościowego CZYTAY w przypadku, gdy Korporant przez rok kalendarzowy nie dokona żadnego zakupu swoją kartą. W takim przypadku, Korporant traci możliwość zamiany zgromadzonych na karcie punktów na rabat kwotowy. O upływie terminu ważności karty Korporant informowany jest 30 dni przed terminem jej zakończenia drogą mailową / SMS.

V. Wymiana punktów na rabat

1) Punkty w programie lojalnościowym CZYTAY mogą zostać wymienione na rabat kwotowy, wykorzystywany przez Korporanta przy kolejnych zakupach w księgarni.

2) Korporant może wymienić zgromadzone punkty na rabat kwotowy, jeżeli posiada kartę programu CZYTAY, w każdym wybranym przez niego terminie. Korporant ma prawo wyboru rabatu kwotowego jedynie na podstawie tabeli Systemu Punktowego, stanowiącej integralną część regulaminu, określającej wartość przysługującego rabatu w zależności od ilości zebranych punktów.

3) Korporant nie ma możliwości wyboru innego rabatu kwotowego, niż wynikający z tabeli Systemu Punktowego. Korporant nie ma możliwości zamiany Salda Punktowego na gotówkę.

4) W przypadku zakupu na kwotę wyższą, niż wybrany przez Korporanta rabat kwotowy, Korporant może dokonać dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

5) Wymiana punktów na rabat następuje po zdjęciu ze zgromadzonego przez Korporanta salda punktowego liczby punktów, odpowiadającej wartości otrzymanego rabatu.

 

 

Tryb postępowania w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty karty lojalnościowej CZYTAY

1) W przypadku uszkodzenia karty lojalnościowej CZYTAY, Korporant może żądać jej wymiany na nową, z zachowaniem salda punktowego, które zebrał na karcie uszkodzonej. Podstawę wymiany stanowi wypełniony przez Korporanta wniosek, złożony w księgarni. Wymiana karty uszkodzonej na nowa nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

2) Procedura otrzymania nowej karty, w razie zniszczenia lub zgubienia poprzedniej, jest taka sama jak w pkt. 1 z tym, że Korporant traci wszystkie dotychczas zebrane punkty.

3) KSIĄŻNICA POLSKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem, kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem karty lojalnościowej CZYTAY.

4) Informacje dotyczące programu lojalnościowego CZYTAY, w tym informacje dotyczące aktualnego salda punktowego, Korporant może otrzymać w siedzibie KSIĄŻNICY POLSKIEJ, w każdej księgarni będącej uczestnikiem programu lojalnościowego CZYTAY, telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem strony internetowej – www.ksiaznica.pl.

5) Udzielanie informacji o aktualnym saldzie punktowym Korporanta następuje po podaniu specjalnego numeru identyfikacyjnego Korporanta, o którym mowa w pkt III.4.

 

Postanowienia końcowe

1) KSIĄŻNICA POLSKA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w trakcie trwania programu lojalnościowego CZYTAY.

2) O zmianach Regulaminu Książnica Polska powiadomi Korporantów mailowo (na adres email podany w Deklaracji), udostępniając zmieniony Regulamin w Księgarniach oraz na stronie www.ksiaznica.pl, każdorazowo powiadamiając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić nie mniej niż 14 (czternaście) dni od daty przesłania informacji o zmianach w Regulaminie.

3) KSIĄŻNICA POLSKA zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia programu lojalnościowego CZYTAY, po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia stosownej informacji w księgarniach i na swojej stronie internetowej. Punkty zebrane przez Korporantów, i nie zamienione w tym okresie na rabat kwotowy, tracą ważność.

4) Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 06.08.2018 r.

 

System punktowy Programu Lojalnościowego CZYTAY

 

  • Za dokonane zakupy w księgarniach uczestniczących w Programie Korporantowi przysługują punkty w relacji:

1 zł dokonanego zakupu = 1 punkt

  • O wartości rabatu kwotowego udzielanego przy zakupach decyduje stan punktów na koncie Korporanta w momencie jego wymiany.

 

Ilość zebranych punktów

Wartość rabatu

Co najmniej 100

5 zł

Co najmniej 200

12 zł

Co najmniej 300

21 zł

Co najmniej 400

32 zł

Co najmniej 500

45 zł

Co najmniej 600

60 zł

Co najmniej 700

85 zł

Co najmniej 800

105 zł

Co najmniej 900

125 zł

Co najmniej 1000

150 zł

 

Przystąpienie do programu

 

  • Deklarację uczestnictwa można złożyć w dowolnej księgarni Książnicy Polskiej lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.ksiaznica.pl.

Pobierz wersję do druku


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu