Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ksiaznica.pl

1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług PHD Książnicy Polskiej sp. z o.o. poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017614, NIP 739-020-34-81, REGON 004459273, email kontaktowy: bok@ksiaznica.pl, zwana dalej Administratorem

3. Inspektorem ochronnych danych osobowych: Rafał Okuniewski, korespondencyjny adres kontaktowy pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn, adres poczty elektronicznej iodo@ksiaznica.pl.

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących  celach:
a) zawarcia i wykonania łączącej użytkownika z Administratorem umowy sprzedaży/świadczenia usług i ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO),
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) analitycznych lub statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie chroniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ analizy są wykorzystywane na potrzeby wewnętrznego raportowania, podejmowanie decyzji dotyczących oferty handlowej i dalszego rozwoju Administratora, usprawnienia procesu obsługi klienta,
d) kierowania do Użytkownika informacji marketingowych, w szczególności o ofercie Administratora lub promocjach - pod warunkiem uprzedniego wyrażenia wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie chroniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) w przypadku uczestnictwa Użytkownika w programie CZYTAY w celu i w zakresie koniecznym dla realizacji uprawnień użytkownika wynikających z tego uczestnictwa. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
g) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

w w/w celach niezbędne jest przetwarzanie nastepujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer NIP.
5. Dane osobowe będą przekazywane osobom świadczącym serwis i usługi IT, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, pomoc prawną dla Administratora, bankom (w przypadku potrzeby dokonywania rozliczeń) a także podmiotom uprawnionym do żądania przekazania im tych danych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności w związku z realizacją celów określony w ust. 4 punkt f), g), dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom danych:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń stron wynikłych z łączącej jej umowy/ umów, a w przypadku sporu prawnego do czasu jego zakończenia lub wyegzekwowania roszczenia zasądzonego lub ugodzonego w takim sporze. W przypadkach, w których przepis prawa nakazuje przechowywać dane osobowe przez określony czas (zwłaszcza regulacje podatkowe lub rachunkowe ) przez czas wskazany w tym przepisie. Natomiast w tych przypadkach, w których jedyną podstawę prawną przetwarzaniach danych osobowych stanowi uprzednio udzielona zgoda – do czasu cofnięcia tej zgody. W przypadku uczestnictwa Pani/Pana w programie CZYTAY – do czasu ustania uczestnictwa w tym programie.

8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Klienta można również samodzielnie edytować i usuwać (zakładka "Moje konto"). Użytkownik może także zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres poczty bok@ksiaznica.pl lub listownie na adres PHD Książnica Polska sp. z o.o., pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ma również praw do  modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi niezbędny warunek zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez użytkownika zakupów w księgarni internetowej www.ksiaznica.pl, a w przypadku uczestnictwa użytkownika w programie CZYTAY jest warunkiem umownym uczestnictwa w tym programie, bez spełnienia którego wykonywanie uprawnień w nim opisanym nie będzie możliwe.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

13. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Na bieżąco kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzane ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ksiaznica.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Administrator jest do dyspozycji – zob. zakładkę - KONTAKT.Pliki cookies – Informacje techniczne
Podczas korzystania przez użytkownika z księgarni internetowej www.ksiaznica.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z księgarni internetowej www.ksiaznica.pl tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez niego do koszyka lub schowka. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych księgarni internetowej www.ksiaznica.pl, co umożliwia rozwijanie naszej księgarni zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z księgarni internetowej www.ksiaznica.pl wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies:
Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z księgarni internetowej www.ksiaznica.pl
Cookies stałe - przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
Cookies Google - przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.

Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
niezbędne do działania księgarni internetowej - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie księgarni internetowej www.ksiaznica.pl, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu użytkownika korzystanie z księgarni internetowej www.ksiaznica.pl jest niemożliwe;
zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie księgarni internetowej www.ksiaznica.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzystasz z księgarni internetowej www.ksiaznica.pl;
funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji i preferencji użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownik m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których użytkownik korzysta, z księgarnią internetową www.ksiaznica.pl.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu