» Regulamin programu Czytay.pl

Regulamin programu Czytay.pl

Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • „KSIĄŻNICA POLSKA” - Przedsiębiorstwo Hurtowo – Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i inne firmy (księgarnie partnerskie), które wejdą do programu „CZYTAY”.
 • KORPORANT - uczestnik programu CZYTAY, który na warunkach określonych w programie, po zgłoszeniu w programie, otrzymał kartę lojalnościową CZYTAY.
 • Karta Lojalnościowa CZYTAY – jest to karta wydawana KORPORANTOWI programu lojalnościowego CZYTAY.
 • Talony – specjalne talony wartościowe, które KORPORANT uczestniczący w programie może otrzymać.
 • System Punktowy – punkty za dokonywanie w księgarniach zakupu, oraz zasady
 • ich przyznawania.
 • Saldo Punktowe – określa liczbę punktów, które KORPORANT gromadzi z tytułu dokonywanych w księgarniach zakupów.
 • Księgarnie – należące do KSIĄŻNICY POLSKIEJ oraz księgarnie partnerskie, uczestniczące w programie – odpowiednio oznakowane logo KSIĄŻNICY POLSKIEJ i programu CZYTAY.
Postanowienia ogólne
 • Program lojalnościowy CZYTAY ma na celu nagrodzenie KORPORANTÓW, którzy dokonują zakupów książek, wydawnictw i innych artykułów oferowanych przez księgarnie.
 • Program CZYTAY prowadzony jest w sieci księgarń KSIĄŻNICY POLSKIEJ i księgarniach partnerskich.

 •  
Przystąpienie do Programu Lojalnościowego „CZYTAY”
 • KORPORANTAMI programu lojalnościowego „CZYTAY” mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 • Podstawowym warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w programie lojalnościowym "CZYTAY" jest złożenie w księgarni deklaracji uczestnictwa. Deklarację uczestnictwa otrzymuje się po dokonaniu udokumentowanych zakupów (paragonami z okresu ostatniego roku) na kwotę nie mniejszą niż 250 złotych, w dowolnej księgarni Książnicy Polskiej .
 • Wypełnienie, podpisania, oraz złożenie w Księgarni przez KORPORANTA deklaracji uczestnictwa stanowi podstawę do wydania KORPORANTOWI karty lojalnościowej CZYTAY
 • Łącznie z kartą lojalnościową CZYTAY KORPORANT otrzymuje regulamin programu i specjalny numer identyfikacyjny, jemu przypisany. Numer ten umieszczany jest na karcie i w komputerowym systemie ewidencyjnym programu.
 • Karta lojalnościowa CZYTAY ważna jest bezterminowo od jej wydania KORPORANTOWI, nie dłużej jednak niż do końca trwania programu lojalnościowego CZYTAY.
 • KORPORANT może posiadać tylko jedną kartę programu lojalnościowego CZYTAY.

Zasady gromadzenia punktów
 • Zakup towarów przez KORPORANT w księgarni pozwala na otrzymanie (uzupełnienie salda) punktów – z wyłączeniem towarów i asortymentów, o których mowa w punkcie 2.
 • Punkty, o których mowa w punkcie 1 nie dotyczą zakupu podręczników szkolnych i akademickich oraz towarów i asortymentów objętych promocjami, w czasie których obowiązują niższe ceny ich zakupu. Zakupy te nie powiększają salda punktowego.
 • KORPORANTA.
 • Karta lojalnościowa CZYTAY powinna być okazana księgarzowi w księgarni przy zapłacie za zakupione towary. W innym przypadku punkty nie będą przyznawane.
 • KORPORANT jest informowany zarówno o liczbie punktów przyznawanych za dany zakup jak i aktualnym saldzie punktowym, a na życzenie otrzymać pisemny wydruk elektroniczny z komputera lub terminala.
 • W przypadku stwierdzenia braku rzetelności w gromadzeniu punktów (próby oszustwa, zakupów nierzeczywistych, itp.) KORPORANT traci kartę lojalnościową CZYTAY (zostaje zatrzymana), możliwość gromadzenia punktów i odbioru talonów.
 • Punkty przyznawane są wyłącznie za pełne zapłaty za zrealizowane zakupy, dokonywane gotówką lub kartą płatniczą.
 • W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy księgarni.
Wymiana punktów na talony
 • Punkty mogą być wymienione wyłącznie na talony.
 • KORPORANT może wymienić zgromadzone punkty na talony, jeżeli posiada kartę lojalnościową CZYTAY, w każdym wybranym przez niego terminie, o wartości stosownej do ilości zebranych punktów.
 • System punktowy zawiera załącznik do regulaminu, stanowiący jego integralną całość.
 • Wymiana punktów na talony następuje po odjęciu ze zgromadzonego przez KORPORANTA salda punktowego liczby punktów odpowiadającej wartości wydanego/otrzymanego talonu.
Odbiór talonów
 • Talon KORPORANT odbiera w wybranej księgarni w momencie zgłoszenia wymiany punktów.
 • Talon ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania KORPORANTOWI I może być zrealizowany w każdej księgarni uczestniczącej w programie lojalnościowym „CZYTAY”
 • KORPORANT kwituje odbiór talonu. Talon można odebrać wyłącznie KORPORANT – właściciel kart lojalnościowej „CZYTAY”, z której salda punktowego zostały odjęte punkty.
Tryb postępowania w razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty karty lojalnościowej „CZYTAY”
 • W przypadku uszkodzenia karty lojalnościowej CZYTAJ, KORPORANT może żądać jej wymiany na nową, z zachowaniem salda punktowego, które zebrał na karcie uszkodzonej. Podstawę wymiany stanowi wypełniony przez KORPORANTA wniosek, złożony w księgarni. Wymiana karty uszkodzonej na nowa nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.
 • Procedura otrzymania nowej karty w razie zniszczenia lub zgubienia poprzedniej jest taka sama jak w pkt. 1 z tym, że KORPORANT traci wszystkie dotychczas zebrane punkty.
 • KSIĄŻNICA POLSKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem, kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem karty lojalnościowej CZYTAY.
 • Informacje dotyczące programu lojalnościowego CZYTAJ, w tym informacje dotyczące aktualnego salda punktowego KORPORANT może otrzymać w siedzibie KSIĄZNICY POLSKIEJ, w każdej księgarni będącej uczestnikiem programu lojalnościowego „CZYTAJ”, telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem strony internetowej – www.ksiaznica.pl, lub w inny sposób.
 • Udzielanie informacji o aktualnym saldzie punktowym KORPORANTA następuje po podaniu specjalnego numeru identyfikacyjnego KORPORANTA, o którym mowa w pkt III.4.
Postanowienia końcowe
 • KSIĄŻNICA POLSKA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w trakcie trwania programu lojalnościowego CZYTAY.
 • Wszystkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w księgarniach.
 • KSIĄŻNICA POLSKA zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia programu lojalnościowego CZYTAY, po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia stosownej informacji w księgarniach i na swojej stronie internetowej. Punkty zebrane przez KORPORANTÓW i nie zamienione w tym okresie na talony tracą ważność.
 • Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Olsztyn, marzec 2015 r. PHD „Książnica Polska” w Olsztynie

 
Przejdź do strony głównej